شرکت مهندسی شهران سازه آفاق
شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق

210 نکته اجرایی برای مهندسان تازه کار و با تجربه

civil-engineer4.jpg


100- از نظر انتقال بارهای سازه به زمین پی های ویژه نسبت به پی های دیگر متفاوت می باشد.

101- جهت جلوگیری از تاثیر عوامل جوی بر دیواره گودبرداری خاك های قابل تورم می توان روی قسمت های گودبرداری شده توسط ملات ماسه سیمان پوشانده شود.

102- در گود برداری باید پایداری یناهای موجود در مجاورت گود ، پایداری كف و پایداری جداره گود توجه گردد.

103- در طراحی یك پی باید ظرفیت باربری خاك و نشست پی كنترول شود.

104- رخنمون های سنگی و پی های قدیمی در كف گود برداری كه بصورت ناحیه ای در نزدیك پی نواری و یا گسترده قرار می گیرند موجب تمركز تنش در زیر پی خواهد شد.

105- حداقل ضخامت و عیار بتن پاكیزگی ( مگر ) در شالوده های بتن آرمه بترتیب 5 سانتیمتر و 150 كیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن است.

106- افزایش ابعتد پی سطحی ، در افزایش ظرفیت باربری ، موثرتر از كاهش میزان نشست زیر پی می باشد.

107- با زیادتر شدن تراكم نسبی خاكهای ماسه ای ، نوع گسیختگی در زیر پی ها به این ترتیب عوض می گردند : برش پانچ-برش موضعی – برش كلی .

108- بتن ریزی در مجاورت آب مستلزم خشكاندن كف گود است.

109- حداقل ژرفای شناسایی در یك پی شمعی گروهی به میزان بیشتر از 7 برابر قطر شمع ، پائین تر از نوك شمع هاست.

110- نقش اصلی شناژ در پی جلوگیری از جابجایی پی هاست.

111- دو پی ، با عرض های متفاوت ، فشار یكسانی را به زمین منتقل می كنند . میزان نشست در زیر آنها ، در زیر پی با عرض كوچكتر كمتر است.

    112- ضخامت پی بر اساس برش تعیین می گردد.

    113- تفاوت عمده پی های سطحی و پی های عمیق در نحوه انتقال بار به زمین می باشد.

    114- برای مقابله با نیروی قائم كششی در پی سیستم اجرائی مناسب ، اجرای عمیق تر پی است.

    115- عمق مطالعات ژئوتكنیكی برای یك ساختمان 2 تا 3 برابر عرض پی را در بر می گیرد.

   116- مناسبترین و اقتصادی ترین نوع سیستم پی سازی روی بسترهای نرم و شل برای ساختمانهای زیر       

     5  طبقه بهسازی خاك بستر با سیمان و آهك و خاكریز می باشد.

   117- كیسون همان پایه عمیق پی می باشد.

  118- محدودیت نشست كل مجاز یك پی رادیه (گسترده) در كارهای ساختمانی مقدار قطعی و معینی دارد ولی معمولا بین 10-5 سانتیمتر برحسب نوع ساختمان متفاوت است.

119- پائین بردن آب زیر زمینی از سطح زمین باعث افزایش میزان باربری و نشست یك پی می گردد.

120- عمق پی های عمیق نسبت به ابعاد آنها حداقل 6 برابر كوچكترین بعد افقی است كه انواع آنها شامل شمعها و دیواركها و دیوارهای جداكننده می باشد.

121- در هنگام بررسی ژئوتكنیكی بستر شالوده ها اثرات حضور آب را باید از جنبه های میزان نفوذپذیری خاكها در نظر گرفت.

122- پدیده آبگونگی ( روانگرایی ) در خاكهای ماسه ای اشباع احتمال وقوع بیشتری دارد و حداكثر شتاب زمین و عمق لایه خاك مورد نظر و فشار وارده بر خاك باعث رخداد این پدیده می گردد.

123- نقش اصلی كلاف های افقی پی های منفرد مقابله با حركت نسبی پی های منفرد در جهت افقی می باشد.

124- در یك پی منفرد تحت بار مركزی ، وجود لنگر سبب كاهش ظرفیت باربری پی می شود.

125- برای مواجه با واژگونی پی های كناری ساختمان استفاده از پی های نواری ( مركب ) توصیه می گردد.

126- در خاكهایی كه پتانسیل آبگونگی دارند استفاده از پی های گسترده ( رادیه ژنرال‌ ) مناسب تر است.

127- برای احداث پی در زمین های شیبدار خاكبرداری و هم تراز كردن پی های الزامیست.

128- ساخت و ساز در مناطق دارای پتانسیل شدید دارای مخاطرات ژنوتكنیكی زلزله اجتناب پذیر است.

129- در مناطق زلزله خیز دارای خاكهای ریزدانه چسبنده سست ، عمق بناهای كوتاه مناسبترند چون دارای پریود طبیعی كوتاهتری هستند.

130- زهكشی جهت تثبیت نقاطی كه دارای پتانسیل لغزش است مناسبتر می باشد.

131- نیروی افقی ناشی از زلزله موجب افزایش تنش وارد از طرف سازه به خاك پی و همچنین موجب كاهش ظرفیت باربری خاك و فشارهای غیر یكسان از طرف سازه بر خاك می گردد.

132- حركت لرزه ای تابع پارامترهای منبع لرزه ، مسیر لرزه و شرایط موضعی ساختگاه است.

133- انرژی آزاد شده از منبع لرزه تابع مكانیزم شكست گسله و طول گسلش است.

134- بزرگی یك زمین لرزه تابه انرژی آزاد شده  از منبع زمین لرزه است.

135- در تحلیل اثر آبرفت در انتشار امواج پارامترهایی مانند ظرفیت برشی خاك ، ستبرای آبرفت و میرایی خاك تاثیر عمده ای دارند.

136- جهت جلوگیری از پدیده روانگرایی در خاكی كه استعداد آن را دارد ، در ساخت و ساز یاید لایه روتنگراشدنی را با روشهای خاصی متراكم نمود یا از اعمال بار به آن لایه خوداری نمود.

137- كنترول نشست در طراحی پی ها پس از تحلیل با استفاده از ظرفیت باربری باید حتما انجام گیرد.

138- با در نظر گرفتن بارگذاری، زلزله در خاكهای ماسه ای اشباع ظرفیت باربری نمایی كاهش می یابد.

139- یكپارچگی پی و اسكلت ساختمان موجب بالارفتن مقاومت ساختمان در برابر آثار سوء ناشی از روانگرایی می گردد.

140- در مناطقی كه احتمال وقوع روانگرایی ( آبگونگی ) وجود دارد استفاده از پی های گسترده الزامیست.

141- در مناطق دارای پتانسیل روانگرایی ، ساختمان چوبی مناسبتر است.

142- مناطقی بیشتر دارای پتانسیل روانگرایی هستند كه دارای ماسه های سست باشند.

143- در مناطق زلزله خیز بایستی برای طراحی دیوار حائل باید فشار خاك وارد بر دیوار حائل را افزایش داد و محل اثر نیرو را نیز متناسبا تغییر داد.

144- در اثر زلزله پایداری ترانشه ها كاهش پیدا می كند.

145- روانگری كامل هنگامی است كه مقاومت نزدیك به صفر گردد.

146- ماسه بادی بهترین پتانسیل روانگرایی را دارد.

147- پتانسیل روانگرایی با مقدار ضربه نفوذ استاندارد اندازه گیری می شود.

148- پدیده آبگونگی در خاكهایی كه در اثر برش ، حجم آنها كم می گردد اتفاق می افتد.

149- در اثر زلزله ممكن است فشار بین پی و خاك ، بعضی از پی های اضافه و برخی دیگر كم گردد.

150- بهتر است در پی های مستطیلی خروج از مركزیت در ثلث وسط باشد.

151- برای اصلاح خاك دارای پتانسیل روانگری استفاده از روش تحكیم و تراكم خاك مناسبتر است.

152- در اثر بالا آمدن سطح آب در زیر پی های خاك شنی مقاومت تقریبا نصف می گردد.

153- برای پی سوله ها یا دهانه های نه زیاد ، شناژ بعلت نسبت لاغری شناژ در فشار مناسب نیست.

154- ایجاد پاشنه در كنار پی ها برای افزودن مقاومت برشی می باشد.

155- در خاكهایی با پتانسیل روانگری سرعت موج برشی حدود 250 نتر بر ثانیه می باشد.

156- تحكیم دینامیكی در خاك ماسه پوك مناسبتر است.

157- پیش بارگذاری توام با چاههای زهكشی در خاك رس مناسبتر است.

158- در میعان سازه بیشتر بداخل خاك فرو رفته و می چرخد.

159- بزرگی یك زلزله بطول گسله اش ارتباط ندارد.

160- در صورتیكه میزان رس خاك ماسه ای بیشتر باشد ، پتانسیل روانگری كمتر می شود.

161- در روانگرایی هنگام زلزله فشار آب در نوسان پی افزایش می یابد.

162- برای بارهائی كه در پی كوتاه مدت افزایش دینامیكی دارند مانند زلزله ، مقاومت مجاز حدود 30% افزایش می یابد.

163-  بر طبق آئین نامه 2800 در ساختمانهایی با مصالح بنائی غیر مسلح كلاف افقی باید در زیر همه دیوارها و در محل همه سقف ها باشد.

164- ساختمانهای آجری غیر مسلح كه تراز روی بام آنها از زمین مجاور بیش از 8 متر نباشد تا 2 طبقه به اضافه یك زیر زمین مجاز به ساخت می باشند.

165-  اتصال نما سازی كه با آجر سه سانتیمتر ضخامت انجام می گیرد به این شكل اجرا می شود كه بدنه ساختمان در داخل دیوارهای اصلی قبلا مفتولهایی گذارده شود و در موقع نما سازی سر آزاد این مفتولها در داخل دیوار نما قرار گیرد.

166- از نظر آئین نامه شماره 2800 تعداد محدودیتی در تعداد طبقات ساختمانهایی با مصالح بنائی مسلح نداریم.

167- در یك ساختمان 20 طبقه باید از عناصر قاب صلب و دیوار برشی برای تحمل نیروهای جانبی استفاده نمود.

168- اختلاف بین قاب خمشی و قاب ساده در این است كه تعداد اتصالات تیر به ستون در قاب خمشی قابلیت انتقال لنگر را دارا می باشند ، در حالیكه در قاب ساده این قابلیت وجود ندارد.

169- پیش بینی قاب با اتصالات مقاوم خمشی ، در حالتی كه تعداد طبقات بیش از 14 طبقه و یا ارتفاع ساختمان بیشتر از 50 متر باشد ضروری می باشد.

170- ضریب زلزله  C در هیچ حال نباید از 10 درصد شتاب مبنای طرح كمتر اختیار گردد.

171- حداقل ضریب اطمینان در مقابل واژگونی در اثر زلزله برابر 75/1 می باشد.

172- حداقل ضریب زلزله استاتیكی یك سازه برابر 02/0  می باشد.

173- حداقل ضریب زلزله قطعه الحاق به ساختمان برابر 84/0 می باشد.

174- حداكثر ضریب زلزله استاتیكی برای یك سازه برابر 336/0 می باشد.

175- نقش اصلی میلگردهای افقی در دیوارهای آجری مسلح ، تقویت مقاومت برشی می باشد.

176- در ساختمانهای كوتاهتر از 15 طبقه سیستم مقاوم در مقابل بار جانبی زلزله می تواند بادبند یا دیوار برشی باشد.

177- در مورد ساختمانهایی تا 5 طبقه یا كوتاهتر از 18 متر ارتفاع در صورتیكه فاصله بین مركز جرم طبقات بالاتر نسبت به مركز صلبیت هر طبقه زیرین آن  میزان 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد محاسبه ساختمان در برابر لنگر پیچشی الزامی نیست.

178-  نیروی جانبی در ساختمانهایی با عناصر مقاوم مختلط شامل دیوارهای برشی ، بادبندها و قابهای خمشی باید بین این عناصر به نسبت صلبیت آنها تقسیم گردد و هر طبقه برای بار مربوطه طراحی گردد.

179- در روش تحلیل شبه دینامیكی توزیع نیروی برشی پایه در ارتفاع ساختمان برای هر مود نوسان منحصرا به وزن آن طبقه بستگی دارد.

180- در ساختمانهایی با دیوار باربر، طول دیوار باربر بین دو پشت بند حداكثر 30 برابر ضخامت آن می باشد.

181- بادبندهای موجود در یك ساختمان با اسكلت فلزی می توانند از طبقه ای به طبقه دیگر تغییر موقیعت دهانه در داخل یك قاب مشخص داشته باشند.

182- درزهای انقطاع لزومی ندارند در شالوده ساختمان ادامه یابند.

183- مقاومترین سیستم سازه ای برای مقاومت در برابر زلزله سیستم تركیبی قاب خمشی و دیوارهای برشی است.

184- درز انقطاع بین دو ساختمان 5 طبقه می تواند از روی پی به بالا بصورت ، با عرض ثابت ایجاد و با مصالح ضعیف پر شود.

185- برای محاسبه نیروی زلزله بام های مسطح و ساختمان های مسكونی فقط 20% بار زنده در نظر گرفته می شود.

186- برای عملكرد بهتر ساختمانهایی با مصالح بنائی در مقابل زلزله مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از نصف طول آن دیوار بیشتر نباشد.

187- برای رفتار مطلوب تر ساختمان ها در برابر زلزله عناصر بار بر قائم ( ستونها ) دیرتر از تیرها دچار خرابی گردند.

188- برای بهبود رفتار لرزه ای ساختمانها بهتر است طرح معماری ساختمان ، بر اساس پلان حتی الامكان ساده و متقارن در هر امتداد ارائه گردد.

189- در مورد دیوارهای غیرباربر و تیغه ها اگر ارتفاع این دیوارها از تراز كف مجاور بیشتر از 5/3 متر باشد ، تعبیه كلاف های افقی و قائم الزامیست.

190- در صورتیكه بر خلاف نقشه های اجرایی ، كلیه دیوارهای خارجی و داخلی ساختمانی را با حفظ ضخامت و مقاومت از نوع سبكتر اجرا كنیم وزن ساختمان كم می شود و تنش های زیر پی كاهش می یابد و زمان تناوب نیز كاسته و ضریب زلزله افزلیش می یابد.

191- گیردار بودن تكیه گاه های تیر سبب افزایش مقاومت خمشی و كاهش تغییر شكل نیرو می شود.

192- از نظر ضوابط زلزله سقف كاذب ترجیحا باید با مصالح سبك ساخته شود و با اتصال مناسب به اسكلت یا كلاف بندی ساختمان متصل گردد.

 193- حداقل ضخامت بتن پوششی روی میلگردهای طولی كلاف قائم برابر است با 5/2 سانتیمتر.

194- كلاف بندی قائم در ساختمانهایی با مصالح بنائی جهت كلیه ساختمانهای دو طبقه و ساختمانهایی یك طبقه با اهمیت زیاد الزامیست.

195- برای بارگذاری ، هر چه درجه نامعینی یك سازه بتن آرمه بیشتر باشد ، قابلیت جذب انرژی آن بیشتر است.

196- در یك سقف تیرچه بلوك ، بتن ریزی روی تیرچه بلوكها با 5 سانتیمتر بتن با میلگرد نمره 8 در هر 30 سانتیمتر عمود بر تیرچه ها انجام می گیرد.

197- ضریب رفتار ساختمانهای آجری مسلح 4 می باشد.

198- حداكثر فاصله مجاز كلاف های قائم 5 متر می باشد.

199- برای تسلیح یك دیوار برشی آجری وجود میلگرد قائم ضروری است.

200- در دیوارهای آجری مسلح ، میلگردهای قائم تا داخل شناژ افقی  پی  ادامه می یابند با حفظ طول

201-  متداولترین حالت شكست میانقابهای آجری بهنگام زلزله ، علاوه بر ایجاد تركهای ضربدری ، احتمال می رود كنج های دیوار نیز خرد شود.

202- استفاده از فولادهای ساختمانی  با تنش های تسلیم بسیار بالا در ساختمان های ضد زلزله به هیچوجه نوصیه نمی گردد.

203- هر چه ضریب رفتار یك ساختمان بیشتر باشد آن ساختمان قابلیت جذب انرژی بیشتری را دارد.

204- استفاده از دیوارهای برشی بتنی در داخل قاب خورجینی فلزی ، برای مقابله با نیروی زلزله ، در صورتیكه قاب با دیوار بصورت مناسبی متصل گردد مجاز است.

205- در تحلیل یك قاب فضائی خمشی نیروهای زلزله هر طبقه در مركز جرم آن طبقه می باشد.

206- سقفی كه به مانند یك دیافراگم صلب عمل می نماید ، باعث می شود كه نیرو های زلزله به نسبت صلبیت اعضای مقاوم تقسیم شوند.

207- از نظر عملكرد سقف بعنوان یك دیافراگم صلب ، سقف تیرچه بلوك از طاق ضربی بهتر است.

208- سختی یك سازه به مشخصات خود سازه بستگی دارد.

209- احداث طره ای بیش از 1 متر ممنوع می باشد.

210- در سازه هایی كه مركب از قاب خمشی و بادبند هستند ، نیروی زلزله به نسبت سختی بین قاب و بادبند تقسیم می شود.
طبقه بندی: اخبار معماری،  نکات اجرایی در مهندسی عمران، 
برچسب ها: 210 نکته مهندسی عمران، 210 نکته اجرایی، 210 نکته در مهندسی، مشارکت در ساخت، شرکت مهندسی شهران سازه آفاق، پیمانکاری در مازندران، دکوراسیون داخلی،
ارسال توسط مهدی علیزاده
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات